STT Tên tài liệu Loại tài liệu Mã hiệu
46 Quy trình Cấp Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.02
47 Quy trình Cấp Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.03
48 Quy trình Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.04
49 Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận, Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.05
50 Quy trình Cấp lại Sổ thuyền viên Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.06
51 Quy trình Đăng ký và cấp Sổ thuyền viên Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.07
52 Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.08
53 Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.09
54 Quy trình Chấp thuận đặt tên tàu biển Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.10
55 Quy trình Đăng ký tàu biển không thời hạn Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.11
56 Quy trình Đăng ký tàu biển có thời hạn Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.12
57 Quy trình Đăng ký tàu biển tạm thời Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.13
58 Quy trình Đăng ký tàu biển đang đóng Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.14
59 Quy trình Đăng ký tàu biển loại nhỏ Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.15
60 Quy trình Đăng ký nội dung thay đổi thông tin ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Quy trình thủ tục hành chính QT.ĐKTBTV.16

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 15160727
    • Online: 4