04/01/2023

Triển khai thực hiện Chỉ thị liên tịch số 4398/CTLT-CHHVN-CĐCHHVN ngày 01/12/2022 của Cục Hàng hải Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam; Văn bản số 4415/BCĐ ngày 01/12/2022 của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức; Hội nghị công chức, viên chức, ngày 23/12/2022 Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức năm 2023.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị Hội nghị công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Quyền Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện dân chủ cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện dân chủ cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam gồm: Đồng chí Trần Trọng Đức, Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam; đồng chí Trần Công Sáng, Trưởng phòng Pháp chế, Cục Hàng hải Việt Nam.