05/09/2022

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/ĐU ngày 19/4/2022 của Đảng ủy Cục Hàng hải về Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 trong Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam, Đảng ủy Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 12 –KH/ĐU ngày 24/5/2022 của về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, với mục tiêu nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong bối cảnh, tình hình mới.

Trong thời gian chuẩn bị đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ theo dõi, chỉ đạo các chi bộ; lựa chọn chi bộ tổ chức đại hội điểm để cấp ủy các chi bộ khác cùng tham dự nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm.

Từ ngày 11/8/2022 đến ngày 24/8/2022, tất cả 04/04 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự và chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc có đồng chí Nguyễn Hải Nam - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh.