29/09/2022

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐU của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kế hoạch số 33-KH/ĐU về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Kế hoạch số 35-KH/ĐU về Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 41-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải (khóa XVIII) về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải”; Kế hoạch số 36-KH/ĐU về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và Kế hoạch số 17-KH/ĐU của Đảng ủy Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 21/9/2022, Đảng ủy Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII với sự tham dự của toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trực thuộc Đảng bộ bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường Cảng vụ và trực tuyến tại các đại diện, trung tâm VTS Vũng Tàu.