10/08/2022

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam tại văn bản số 290-CV/ĐU ngày 28/6/2022 về triển khai đợt sinh hoạt chuyên đề về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” theo tư tưởng Hồ Chí Minh,

Ngày 09/8/2022, Cảng vụ Hàng hải Nghệ An đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

Đồng chí Phạm Văn Lương, Phó Bí thư chi bộ, thay mặt Chi ủy giới thiệu đến toàn thể đảng viên, viên chức bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trường trực Ban Bí thư Rọi sáng tình thần “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn đảng hiện nay.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo tham luận về các giải pháp để “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” theo tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW với chủ đề “tự soi, tự sửa” và chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương”.