18/08/2022

Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam là Đảng ủy được giao một số quyền cấp trên cơ sở (tại Quyết định số 200-QĐ/ĐUK, ngày 21/3/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương) với 39 tổ chức đảng, gồm: 06 Đảng bộ cơ sở; 19 Chi bộ cơ sở; 14 Chi bộ trực thuộc; 06 đảng ủy cơ sở gồm 33 chi bộ trực thuộc; tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ Cục là 932 đảng viên.

Từ ngày 05/8/2022 đến ngày 18/8/2022, 14 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025. Kế hoạch từ 20/7/2022 đến 20/8/2022, 33 chi bộ trực thuộc 06 Đảng ủy cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025.

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐUK, ngày 17/3/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Hướng dẫn số 05-HD/ĐU, ngày 04/4/2022 của Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam (HHVN) đã xây dựng, ban hành Hướng dẫn số 03-HD/ĐU, ngày 19/4/2022 và Kế hoạch số 28-KH/ĐU, ngày 19/5/2022 để triển khai hướng dẫn chi tiết tới các các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục HHVN. Có thể nói, đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, với mục tiêu nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ Cục nói chung và các đảng ủy, chi bộ trực thuộc nói riêng trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong bối cảnh, tình hình mới.

Căn cứ Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy Cục HHVN đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra theo Hướng dẫn số 03-HD/ĐU, ngày 19/4/2022 và Kế hoạch số 28-KH/ĐU, ngày 19/5/2022 của Đảng ủy Cục HHVN.

Công tác chuẩn bị trước, trong đại hội chi bộ được thực hiện kỹ lưỡng, đúng nguyên tắc theo quy định. Chi ủy, chi bộ xây dựng kế hoạch, chương trình, văn kiện, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Cục HHVN phê duyệt trước khi tổ chức đại hội. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục trực tiếp dự, chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục, nhiệm kỳ 2022-2025. Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở trực tiếp dự, chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025. Ban Thường vụ Đảng ủy Cục HHVN chỉ đạo Đảng ủy Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, Chi bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I tổ chức thành công Đại hội điểm vào ngày 21/6/2022, làm cơ sở để đánh giá, rút kinh nghiệm, chỉ đạo chung cho các chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ Cục tiến hành đại hội, nhiệm kỳ 2022-2025.

Đánh giá chung, đại hội chi bộ trực thuộc đã được tiến hành một cách nghiêm túc, dân chủ, kỷ luật; các văn kiện trình Đại hội có chất lượng và được tổ chức lấy ý kiến tham gia rộng rãi của đảng viên; báo cáo tổng kết công tác chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 được chuẩn bị kỹ lưỡng, trong đó tập trung đánh giá kết quả chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình của chi bộ để hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của chi bộ; công tác chuẩn bị nhân sự thực hiện đúng quy định và hướng dẫn của Đảng ủy Cục và cấp ủy cấp trên. Đại biểu, đảng viên dự Đại hội với thái độ nghiêm túc, chấp hành tốt nội quy, quy chế Đại hội. Cụ thể:

Nội dung báo cáo tổng kết công tác chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 trình Đại hội của các chi bộ, về cơ bản, đã đánh giá khách quan tình hình thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ vừa qua; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực như: Thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đoàn thể; bám sát yêu cầu, chú trọng đánh giá kết quả chi bộ thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ, Đảng ủy Cục, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025 đã bám sát văn kiện đại hội cấp trên, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ, Đảng ủy Cục HHVN nhiệm kỳ 2020-2025; đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình của chi bộ để hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

Báo cáo kiểm điểm của chi ủy đã đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng kết quả lãnh đạo của chi ủy trong nhiệm kỳ; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém và đề ra biện pháp, lộ trình khắc phục.

Phần thảo luận tại Đại hội diễn ra trong không khí sôi nổi, dân chủ; mỗi đại hội có từ 02 đến 03 tham luận tập trung vào công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và xây dựng các đoàn thể chính trị trong tình hình hiện nay.

Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được các cấp ủy, chi bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, số cấp ủy viên tái cử và tham gia lần đầu đều bảo đảm tiêu chuẩn quy định. Nhân sự bí thư, phó bí thư chi bộ cơ bản gắn với nhân sự quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt phòng, đơn vị, thực hiện chủ trương nhất thể hóa đồng chí bí thư đồng thời là trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị.

Thành công của đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025 tiếp tục khẳng định và nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Cục HHVN trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ngay khi hoàn thành đại hội, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục HHVN tổng hợp báo cáo kết quả đại hội, xây dựng Tờ trình chuẩn y kết quả bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư và hoàn thiện văn bản sau Đại hội (quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch,…) gửi về Đảng ủy Cục HHVN trước ngày 01/9/2022, bảo đảm tiến độ, chất lượng quy định.

Một số hình ảnh tại Đại hội các chi bộ trực thuộc: