Đường dây nóng
Cục Hàng hải Việt Nam
Điện thoại
+84-(0)4-37683191
+84-(0)912439787
Fax
+84-(0)4-37683058
Email
cuchhvn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ninh
Điện thoại
+84-(0)33-3828076
+84-(0)913265613
Email
cangvu.qnh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hải Phòng
Điện thoại
+84-(0)31-3842682
+84-(0)912386222
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thái Bình
Điện thoại
+84-(0)36-3853202
+84-(0)981853202
Email
cangvu.tbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nam Định
Điện thoại
+84-(0)350-3876095
+84-(0)962224468
Email
cangvu.ndh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thanh Hóa
Điện thoại
+84-(0)37-3722265
+84-(0)912439167
Email
cangvu.tha@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nghệ An
Điện thoại
+84-(0)38-3855322
+84-(0)988845268
Email
cangvu.nan@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hà Tĩnh
Điện thoại
+84-(0)39-3868823
+84-(0)913294485
Email
cangvu.hth@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Bình
Điện thoại
+84-(0)52-3866583
+84-(0)912723994
Email
cangvu.qbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Trị
Điện thoại
+84-(0)53-3824292
+84-(0)903594865
Email
cangvu.qti@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đà Nẵng
Điện thoại
+84-(0)511-38921464
+84-(0)913492885
Email
cangvu.dng@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Nam
Điện thoại
+84-(0)510-3551333
+84-(0)913476767
Email
cangvu.qnm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ngãi
Điện thoại
+84-(0)55-3610598
+84-(0)903500746
Email
cangvu.qni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quy Nhơn
Điện thoại
+84-(0)56-3891809
+84-(0)903511958
Email
cangvu.qnn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nha Trang
Điện thoại
+84-(0)58-3590050
+84-(0)913416278
Email
cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Bình Thuận
Điện thoại
+84-(0)62-3822353
+84-(0)915051838
Email
cangvu.btn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Nai
Điện thoại
+84-(0)61-3835272
+84-(0)913801862
Email
cangvu.dni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH TP HCM
Điện thoại
+84-(0)8-39404151
+84-(0)934578999
Email
cangvu.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Mỹ Tho
Điện thoại
+84-(0)73-3853004
+84-(0)913274738
Email
cangvu.mto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Tháp
Điện thoại
+84-(0)67-3891125
+84-(0)918002318
Email
cangvu.dtp@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH An Giang
Điện thoại
+84-(0)76-3831316
+84-(0)913128907
Email
cangvu.agg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cần Thơ
Điện thoại
+84-(0)710-3841696
+84-(0)918351985
Email
cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Kiên Giang
Điện thoại
+84-(0)77-3810386
+84-(0)989019979
Email
cangvu.kgg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cà Mau
Điện thoại
+84-(0)780-3828691
+84-(0)918036052
Email
cangvu.cmu@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại HP
Điện thoại
+84-(0)31-3836355
+84-(0)908243179
Email
cc.hpg@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại TPHCM
Điện thoại
+84-(0)8-38295266
+84-(0)903753380
Email
cc.hcm@vinamarine.gov.vn
Trường CĐHH I
Điện thoại
+84-(0)31-3766301
+84-(0)912542127
Email
cdhh1@hn.vnn.vn
Trường CĐNHH TPHCM
Điện thoại
+84-(0)8-62818696
+84-(0)942009333
Email
hmvc@cdhanghai.edu.vn
TT Thông tin ANHH
Điện thoại
+84-(0)4-37950482
+84-(0)977622766
Email
msic@vinamarine.gov.vn
TT PHTKCNHH
Điện thoại
+84-(0)4-37683050
+84-(0)913267601
Email
rescuevietnam@yahoo.com.vn
Sơ đồ đường đi
Thông kê truy cập
Số người truy cập
886412
Đang online
378
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Điều 1.Vị trí và chức năng.

1.Cục Hàng hải Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật chuyên ngành hàng hải trong phạm vi cả nước.

2.Cục Hàng hải Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu hình Quốc huy, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và có trụ sở chính tại Hà Nội.

3.Cục Hàng hải Việt Nam có tên giao dịch tiếng Anh là:  VIETNAM MARTIME ADMINISTRATION , viết tắt là: VINAMARINE.

Điều 2.Nhiệm vụ và quyền hạn.

  1. Chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ( sau đây viết tắt là Bộ trưởng ) chiến lược, quy hoạch , kế hoạch dài hạn và hàng năm , các chương trình , dự án quốc gia , các đề án phát triển thuộc ngành hàng hải trong phạm vi cả nước.
  2. Chỉ trì xây dựng, trình Bộ trưởng các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về hàng hải.
  3. Chỉ trì xây dựng , trình Bộ trưởng ban hành hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành hàng hải ; tổ chức xây dựng và thẩm định , công bố tiêu chuẩn cơ sở chuyên ngành hàng hải.
  4. Lập dự toán kinh phí bảo trì hàng hải hằng năm, trung hạn 5 năm ( hoặc theo kỳ kế hoạch ) trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt và tổ chức thực hiện.
  5. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch , kế hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành hàng hải được cấp có thẩm quyền ban hành, công bố hoặc phê duyệt; quy định việc áp dụng một số tiêu chuẩn , quy trình kỹ thuật, nghiệp vụ đối với các tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực hàng hải phù hợp với pháp luật về hàng hải và thẩm quyền quản lý, điều hành của Cục Hàng hải Việt Nam.
  6. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hàng hải.
  7. Về quản lý cảng biển, luồng hàng hải , các khu nước, vùng nước; quản lý quy hoạch xây dựng cơ sở sửa chữa , phá dỡ và đóng mới tàu thuyền:

a ) Tổ chức quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển;

b) Tổ chức việc giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch xây dựng cảng biển , luồng hàng hải, các khu nước, vùng nước, cơ sở sửa chữa, phá dỡ và đóng mới tàu thuyền phù hợp với quy định được phê duyệt và đảm bảo an toàn hàng hải.

c) Thực hiện quản lý kết cấu hạ tầng cảng biển, luồng hàng hải được giao quản lý ; tổ chức đấu thầu cho thuê khai thác bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước hoặc được giao quản lý theo quy định của pháp luật;

d) Trình Bộ trưởng công bố đóng , mở cảng biển ; công bố vùng nước cảng biển, luồng hàng hải và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải;

đ) Trình Bộ trưởng quyết đinh đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động và dừng hoạt động cơ sở phá dỡ tàu biển;

e) Quyết đinh công bố mở , đóng cầu cảng, bến cảng, bến phao và các khu nước, vùng nước theo quy định của pháp luật;

g) xây dựng , công bố và cập nhật danh bạ cảng biển và luồng hàng hải;

h) Chủ trì , phối hợp với các cơ quan tổ chức liên quan lập, trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt nội dung , kế hoạch xây dựng, hiệu chỉnh , phát hành hải đồ vùng nước cảng biển và luồng hàng hải.

8. Về quản lý tàu biển , thuyền viên , hoa tiêu và nguồn nhân lực hàng hải khác:

a) Xây dựng , trình Bộ trưởng Ban hành hoặc để Bộ trưởng trình Chính phủ ban hành quy định về đăng ký , quản lý mua, bán tàu biển , chức danh , tiêu chuẩn chức danh thuyền viên, định biên của tàu biển Việt Nam và vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc;

b) Tổ chức đăng ký tàu biển , thuyền viên theo đúng quy định pháp luật;

c) Thực hiện việc cấp, thu hồi chứng chỉ chuyên môn , hộ chiếu thuyền viên , sổ thuyền viên và các giấy tờ khác có liên quan đến hoạt động hàng hải theo quy định pháp luật;

d) Tổ chức đào tạo, huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu hàng hải, sỹ quan an ninh cảng biển và các nguồn nhân lực hàng hải khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

đ) Công bố tuyến dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc; quy định số lượng tối thiểu hoa tiêu các hạng và phương tiện đưa đón hoa tiêu trên từng tuyến dẫn tàu; quyết định giao tuyến dẫn tàu hoặc vùng hoạt động hoa tiêu cho tổ chức hoa tiêu hàng hải.

9. Về vận tai biển và dịch vụ hàng hải:

a) Xây dựng , trình Bộ trưởng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về an toàn hàng hải , an ninh hàng hải;

b) Tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải đối với tàu thuyền hoạt động tại cảng biển, luồng hàng hải và các vùng biển Việt Nam theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức việc thực hiện việc báo cáo, điều tra, xử lý tai nạn hàng hải và các hành vi vi phạm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

d) Tổ chức thực hiện phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển theo quy định của pháp luật;

đ) Quản lý nhà nước về hệ thống thông tin hàng hải , báo hiệu hàng hải và các hệ thống hỗ trợ hàng hải khác, tổ chức cung cấp các tài liệu và thông tin đảm bảo an toàn hàng hải , an ninh hàng hải theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức đánh giá an ninh , phê duyệt kế hoạch an ninh cảng biển; cấp giấy chứng nhận cán bộ an ninh theo quy định;

g) Tổ chức tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải theo quy định của pháp luật;

h) Tổ chức công bố và truyền phát thông báo hàng hải theo quy định của pháp luật;

i) Quyết định thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động hàng hải và thực hiện việc điều tra, lập biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải;

11.Về quản lý dự án đầu tư xây dựng:

a) Xây dựng, trình Bộ trưởng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về phòng ngừa ôi nhiễm môi trường trong lĩnh vực hàng hải;

b) Tổ chức thực hiện phòng ngừa ôi nhiễm môi trường trong lĩnh vực hàng hải đối với tàu thuyền hoạt động tại cảng biển, luồng hàng hải và các vùng biển Việt Nam theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức lập, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt  báo cáo đánh giá môi trường đối với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hàng hải theo phân cấp của Bộ trưởng;

d) Tổ chức thực hiện các chương trình , dự án , đề án , quy hoạch , kế hoạch về bảo vệ môi trường trong xây dựng , quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải thuộc phạm vi quản lý Cục Hàng hải Việt Nam;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong các hoạt động hàng hải theo quy định;

e) Tổ chức phê duyệt kế hoạch chuyển tải dầu giữa tàu trên biển Việt Nam theo quy định;

13. Tham gia giải quyết tranh chấp , khiếu nại về hàng hải; tổ chức xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải theo quy định của pháp luật;

14. Về hợp tác quốc tế;

a) Xây dựng , trình Bộ trưởng phê duyệt chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế về hàng hải hoặc để Bộ trưởng trình cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn đề xuất  việc ký kết hoặc gia nhập các điều ước quốc tế về hàng hải ; chủ trì xây dựng , trình Bộ trưởng dự thảo thỏa thuận quốc tế về hàng hải;

b)   Tham gia đàm phán để trình cơ quan có thẩm quyền ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế , các tổ chức quốc tế về hàng hải;

c) Chủ trì , phối hợp với các cơ quan triển khai các nghị quyết , quyết định của Đại Hội đồng , các Ủy ban chuyên môn của Tổ chức Hàng hải quốc tế ( IMO) và các tổ chức quốc tế liên quan khác theo thẩm quyền;

d) Là cơ quan đầu mối quốc gia của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế về hàng hải mà Việt Nam tham gia theo thẩm quyền;

đ) Là cơ quan đầu mối quốc gia của Việt Nam chịu trách nhiệm điều phối, tham gia các hoạt động hợp tác tìm kiếm cứu nạn trên biển trong ASEAN;

e) Tổ chức chương trình hợp tác quốc tế đã được phê duyệt , thực hiện các điều ước quốc tế và hợp tác quôc tế về hàng hải theo phân cấp quản lý;

15.Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hàng hải ; xây dựng , triển khai các chương trình , dự án công nghệ thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu , dịch vụ thông tin phục vụ công tác quản lý và khai thác trong lĩnh vực hàng hải.

16. Hướng dẫn , tạo điều kiện cho các hội , tổ chức phi chính phủ tham gia vào hoạt động trong lĩnh vực hàng hải.

17. Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hàng hải đối với các cá nhân , tổ chức trong việc chấp hành pháp luật hàng hải theo quy định.

18. Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng , chống tham nhũng , tiêu cực , thực hành tiết kiệm , chống lãng phí và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật  đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Hàng hải Việt Nam.

 

19. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp thực hiện cung ứng dịch vụ công ích về hàng hải theo ủy quyền của Bộ trưởng.

20. Xây dựng và tổ chưc thực hiện chương trình cải cách hành chính tổng thể của Cục theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

21. Quản lý bộ máy, biên chế, cán bộ , công chức, viên chức người lao động; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ khen thưởng, kỷ luật đối với công chức , viên chức người lao động thuộc phạm vi quản lý của Cục Hàng hải Việt Nam theo quy định pháp luật; xây dựng , trình Bộ trưởng cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức Cục Hàng hải Việt Nam.

22. Được sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp, từ nguồn thu phí cảng vụ, nguồn thu từ phí, lệ phí và các nguồn thu khác theo quy đinh của pháp luật; được áp dụng cơ chế tài chính đặc thù để thực hiện nhiệm vụ được giao ; quản lý tài chính , tài sản được giao , ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

23. Chì trì xây dựng mức phí, lệ phí chuyên ngành hàng hải, đơn giá sản phẩm , dịch vụ công ích trong lĩnh vực hàng hải; giá dịch vụ hàng hải do nhà nước quy định để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định pháp luật.

24. Tổ chức đấu thầu , đặt hàng hoặc giao kế hoạch thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm và dịch vụ công ích trong lĩnh vực hàng hải theo quy định pháp luật.

25. Trực tiếp quan hệ với cơ quan nhà nước có liên quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn, được giao theo quy định pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

26. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức.

  1. Các tổ chức giúp việc Cục trưởng

a)     Phòng Kế hoạch – Đầu tư

b)    Phòng Tài chính

c)     Phòng An toàn – An ninh hàng hải

d)    Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng cảng biển

đ )   Phòng Công trình hàng hải

e)     Phòng Đăng ký tàu biển vàThuyền viên

g)    Phòng Vận tải và Dịch vụ hàng hải

h)     Phòng Khoa học – Công nghệ và Môi trường

i)      Phòng Pháp chế

k)    Phòng Hợp tác quốc tế

l)     Phòng Tổ chức cán bộ

m)   Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam

n)     Văn phòng Thường trực của Ban thư ký IMO Việt Nam

o)     Văn phòng

2. Các Chi cục Hàng hải.

a) Chi cục Hàng hải tại thành phố Hải Phòng

b) Chi cục Hàng hải tại thành phố Hồ Chí Minh

3. Các Cảng vụ Hàng hải

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định thành lập , tổ chức lại, giải thể các Cảng vụ hàng hải theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

4. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

a) Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam;

b) Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải;

c) Trường Cao đẳng Hàng hải I

d) Trường Cao đẳng  nghề Hàng hải TP.Hồ Chí Minh

Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Cục.

Điều 4. Lãnh đạo

1.  Cục Hàng hải Việt Nam có Cục trưởng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm  trước Bộ trưởng về pháp luật và toàn bộ hoạt động của Cục Hàng hải Việt Nam ; giúp việc Cục trưởng có các Phó Cục trưởng , chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và pháp luật và về nhiệm vụ được Cục trưởng phân công.

2.  Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật

3.   Các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Cục trưởng Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam

Văn bản mới ban hành
Thư viện ảnhĐầy đủ
Video sự kiệnĐầy đủ
Điểm báo